Wie is ons:

 • Etos, Missie en Visie

   

  CVO Marmer is trots op dit wat sy eie is: sy akademiese standaarde, tradisies, geskiedenis, ouers, onderwysers en leerlinge. Dit is ons strewe om dit te beskerm en ons leuse "Rotsvas" in ons handelswyse te vergestalt.

   

  Elke leerling moet daarna streef om:

  • te alle tye eerlik, getrou, opreg, hulpvaardig, nederig en vriendelik te wees;
  • Christelike beginsels te handhaaf en daadwerklik op alle terreine uit te leef;
  • trots te wees op sy Afrikanerkultuur en Volkseie tradisies.

   

  Die doel van die Skool is om verbondsouers te help in hulle verantwoordelikheid om hulle kinders in die gereformeerde leer op te voed, soos by hulle doop belowe is.

   

  Ons wil ons kinders sodanig opvoed dat hulle:

  • God dien.
  • Geskik en bereid is om al die gawes wat hulle ontvang het tot God se eer, tot heil van hulle medemens en tot uitvoering van God se kultuuropdrag binne alle lewensverbande waarin God hulle plaas, te gebruik.
  • 'n Liefde ontwikkel vir Afrikaans en vir ons eie kultuur.
  • Wetenskap op hoë standaard in die lig van die Woord van God kan beoefen.

   

  Die skool funksioneer in samewerking met 70 skole wat landswyd by BCVO ingeskakel is. Dit verseker kontinuïteit en 'n gemeenskaplike standaard.

   

  Aan God al die eer

  ROTSVAS!

  Die Missie van die skool

  • Om by elke leerling deur die onderrig van die verskillende vakke die grootheid en almag van God tuis te bring.
  • Om aan elke leerling die geleentheid te gee om sy/haar volle potensiaal te ontsluit en maksimaal te ontwikkel.
  • Om by elke leerling die nodige trots en respek vir sy/haar volk en die se geskiedenis, kultuur en taal te kweek.
  • Om elke leerling geestelik, emosioneel, verstandelik en liggaamlik so te ontwikkel en toe te rus dat hy/sy, hulle plek in die grootmens wêreld met sukses en onderskeiding kan volstaan.

   

  Visie

  • Die prinsipieel verantwoordbare en volhoubare onderrig van gehalte aan die kinders van ons "eienaar-kliënte" teen die dekor van ons besonderse Afrikaner kultuur-engodsdiensbelewing.
  • Deur Umaluzi geakkrediteer tot volle kandidaatskap i.t.v. kwaliteit en gehalteonderrigpraktyke.
  • Alhoewel ons telkens in die verlede die onderwys modelle nougeset geïmplementeer het nl:
  • Eers Kurrikulum 2005, toe Uitkoms Gebaseerde Onderwys (UGO) en nou die Hersiene Nasionale Kurrikulum (HNK), het ons nooit afgewyk van die beproefde eertydse selfwerksaamheid-model waar 'n kind tyd en moeite voor sy eie boeke spandeer nie. Bogenoemde modelle is telkens as onsuksesvol bewys, maar met selfwerksaamheid is die kind se resultate die produk van sy eie vermoë en toewyding. Hiervan sal ons nooit afwyk nie en pas ons dit parallel toe met die owerheid voorskriftelike model van die dag.
  • Die ouergemeenskap is toegewyde, vermoënde mense van karakter en integriteit en is dit enige skoolhoof se droom om saam met sulke positiewe mense van gehalte te werk!
  • CVO Marmer bedien tans ouderdomme vanaf 3 maande tot Graad R in die goed toegeruste en veilige kleuterskool met Graad 1 tot Graad 7 in die laerskool.
  • Ons siening is dat sport in hoofsaak 'n instrument is tot mensverbetering om 'n gesonde gees te huisves en nie die spil waarom 'n hele samelewing draai nie en aan blootstelling skort daar niks in die BCVO geledere nie.
  • Letterlik alle fasette van die kunste, skoner kunste en musiek word aangespreek in ons jaarlikse kultuurprogram.

   

   

   

  Waardes

  • Christelike Gereformeerde Onderwys
  • Afrikaner skoolkarakter
  • Kwaliteit onderrig
  • Dissipline en respek
  • Koste-effektiewe onderwys

   

  Eienskappe:

  • Baba-klas tot Gr 7
  • Vakonderwys Gr 4 – 7
  • Innoverende didaktiese bestuur
  • Vernuwende onderrigmetodes
  • Verrykende buitemuurse benadering
  • Sentrum vir verbeterde leer

   

 • Geskiedenis

   

  Na die 1994 verkiesing het gesprekvoering in en om die Marble Hall omgewing ontstaan oor die gehalte en rigting waarin nasionale onderwys beweeg het. Hierdie gesprekvoering onder die besorgde deel van die Marble Hall / Toitskraal omgewing het in intensiteit toegeneem en teen die tyd dat Kurrikulum 2005 deur die owerheid aangekondig is, was die totstandkoming van die CVO Marmer reeds ver gevorder en lei dit tot die amptelike registrasie van die skool op 16 November 1999 en gevolglike opening van die skool op 11 Januarie 2000.

   

  Die eerste klasse was by die Gereformeerde Kerk geloots met 36 ingeskrewe leerlinge van graad 0 tot 7. Op 31 Januarie 2000 is die eerste Opvoedingsraad aangewys deur die ouers tydens 'n ouervergadering. In Junie dieselfde jaar met die druk deur die Departement van Onderwys op die Laerskool Toitskraal om te amalgemeer met plaasskooltjies in die omgewing en dubbelmedium taalbeleid te implementeer, is bykans 40 kinders vanuit díe geledere ook by CVO Marmer ingesluit wat die getalle drasties laat toeneem het.

   

  Nadat die Skool eers van perseel moes verskuif na die plaas Scherparabie, is daar met die bou van 'n nuwe skoolgebou begin in 2002 op gedeelte H206C, Loskop Noord. Op 13 April 2003 is die huidige skoolgebou ingewy met onderrig in Graad 0 tot Graad 12. Oor die jare is die owerheidsonderwysmodel getrou nagevolg, maar is daar nooit afgewyk van die voor-'94 se "selfwerksaamheidsmodel" nie. Die Hoërskool afdeling is in 2006 gesluit weens ekonomiese redes en is Marmer gelukkig om 'n Kleuterskool met 33 kinders ryker te wees in die plek van die voormalige Hoërskool.

   

  Mev Letha Muller het die vervullende taak gehad om die Skool deur sy stigtingsjare as Hoof te dien, daarna het mnr Louw Combrink die voorreg te beurt geval en daarna mnre Marius Oelofse, Dana Niehaus, Christo van Straaten en Bossie Boshoff.

 •  Kultuurmodel

   

  Onderwys in Suid-Afrika is in ’n krisis. Die dagblaaie gons al vir meer as vyf jaar aanhoudend oor hierdie saak. Studies en navorsing het die probleme uitgewys, maar steeds het die staat in gebreke gebly om die sake reg te stel. Dit is nie seker of dit toegeskryf kan word aan onvermoë of blote onwilligheid nie. Intussen word duisende Afrikaanse Christenkinders kwaliteit onderwys ontsê, omdat die staat nie in die vermoë is om dit te bied nie.

   

  Daar bestaan nie iets soos neutrale onderwys by CVO-Marmer nie. Wie die kind se denke beïnvloed, beïnvloed sy hele lewe. Die beslissing deur ouers wanneer hulle hul kinders in CVO-skole plaas moet dus met erns en eerlikheid gefel word. Emosies en spekulasies moet plek maak vir helder denke. Veral twee kenmerke word in hierdie opsig by CVO-Marmer beklemtoon. Eerstens dat onderwys die oordrag van kultuur is en tweedens dat hierdie oordrag identiteitsvormend is. Die kind se effektiewe aanpassing in die samelewing word dus deur bepaalde waardestelsels op skool gevorm.

   

  Betreffende kultuuroordrag word die kind by CVO-Marmer gevorm en geleer om sy basiese waardes te onderskei en te bewaar. ’n Onlosmaaklike deel hiervan is sy taal. By Marmer word kultuurwaardes in taal uitgedruk. Deur sy moedertaal, die taal waarin hy in die huis opgevoed word, word hy onder andere bewus van sy kultuurtradisie en word hierdie tradisie by die skool bevestig. Tradisie word dan die opgehoopte wysheid en ervaring van ’n kind se voorgeslagte. Hierdie proses is terloops ’n wêreldwye en natuurlike verskynsel.

   

  In die vorming van identiteit, word die kind by CVO-Marmer bewus van homself en van sy omgewing, van die kultuurwaardes van sy eie volk, asook die van ander volke. Hy identifiseer met sy eie mense (gesin, familie, volk), maar ook met almal om hom, met wie hy in ’n bepaalde verhouding saamleef en saamwerk. Ons leer ons kinders dat diegene om hom nie kultuurloos en identiteitsloos is nie, maar elkeen tot ’n volk met sy eie taal en kultuur behoort. Daarom ontwikkel CVO-skole by elke leerling in sy identiteitsvorming ’n gevoel vir die eie, maar ook vir die vreemde.

   

  So  leer kinders in CVO-Marmer selfrespek, maar ook om ander mense te respekteer. Hierdie waarheid word bewys deur die voorkeur wat die meeste Universiteite jaarliks aan leerlinge van CVO-skole gee vir eerstejaarstoelating. Leerlinge vanuit CVO-skole weet dus waarvandaan hulle kom en vind dus maklik die rigting waarheen hulle op pad is.

   

  Die jaarlikse kultuuraanbieding by CVO-Marmer is dus geskoei op die ontwikkeling van ’n kind se kultuurwaardes en nie net die verbetering van sy vermoë om homself voor andere uit te druk nie. Alle kultuur-genres wat beskikbaar is word wel by die skool aangebied en die leerlinge kan deur die range van skooloptredes, streeksoptredes, nasionale optredes tot by die prestige van ’n Staatsteateraanbieding vorder. CVO-Marmer se personeel is opgelei vir hierdie taak en huiwer nie om kundiges in verskillende kultuur-genres in te trek vir afronding nie.

   

  By CVO-Marmer poog ons dus om die skool ’n ware verlengstuk van die ouerhuis te maak. Dit gaan nie in die eerste plek om volk of kultuur of wêreld nie, maar dat kinders vanuit die Woord, diensbaar aan God is en daarom geroep tot handhawing van hulle volksidentiteit en volkskultuur, waarbinne hulle deur God geplaas is. Hierin word hulle geroep tot gehoorsaamheid aan God en daaruit tot diens en liefde.

   

  Dit is die reikwydte van die begrip Christelike onderwys vir kinders in CVO- Marmer en dit is die draagwydte van die doopbelofte wat elke ouer voor God  afgelê het. Ook dit vereis dus gehoorsaamheid.

   

  (Met erkenning aan Mev. Lucia van Wyk, Hoof Uitvoerende Beampte van die BCVO)

 • Onderwysmodel

   

  CVO-Marmer Laerskool in Marble Hall is as ’n lidskool geaffilieer by die Beweging vir Christelik-volkseie Onderrig (BCVO). As sodanig volg Marmer die vakinhoude soos deur die BCVO voorgeskryf, wat identies is aan die vakinhoud wat deur Staatskole gevolg word, met die uitsondering dat hierdie vakinhoude herskryf is, sodat dit suiwer vanuit ’n Christelike etos en waardestelsel aangebied word.

   

  As sodanig kan CVO-Marmer se leerlinge dus sonder skroom inskakel by enige Staatskool-leerplan en is die persepsie dat vakinhoud in CVO-skole verskil van dié in Staatskole verkeerd. CVO-skool leerlinge word na Graad 12 by alle Suid-Afrikaanse Universiteite verwelkom en presteer sonder uitsondering.

   

  CVO-Marmer word tans deur die onderrigkwaliteit-bestuursliggaam van Suid-Afrika, Umalusi, gebruik as loodsprojek-skool vir die vestiging van hul beleide t.o.v. onafhanklike onderwys in Suid-Afrika. Uit al die verskillende onafhanklike-skoolsisteme in die land is daar net 13 skole deur Umalusi geïdentifiseer om deel te wees van hierdie projek.

   

  CVO-Marmer se onderwysmodel maak dus voorsiening vir alle vereistes wat deur die Staat gestel word en die voorbereiding van leerlinge vir hul Hoërskool-loopbane is van hoogstaande gehalte. Alhoewel leerlinge uit CVO-Marmer presteer in CVO-Hoërskole, is daar talle gevalle bekend waar leerlinge uit Marmer hul Hoërskool-loopbane met groot sukses in Staatskole voortgesit het. CVO-Hoërskole skryf tans vir ’n interim-periode die Staat se Departementele Graad 12-eksamen, maar onderhandelinge om weer ’n eie Graad 12-eksamen te skryf, wat deur al die Suid-Afrikaanse universiteite erken word en aan alle akkreditasie-vereistes voldoen, is reeds in ’n gevorderde stadium.

   

  Die Afrikaner-waardestelsel wat effektiewe onderwys in ’n gedissiplineerde omgewing voorskryf word as didaktiese vertrekpunt by CVO-Marmer geneem. Hierdie onderwysmodel, wat sentreer om selfwerksaamheid en die verwerwing van leerinhoud deur werklike studie, soos wat vroeër in Suid-Afrika suksesvol gegeld het, word in didaktiese-interaksie met die gebruik van interaktiewe borde en tablet-rekenaars in die klaskamer by CVO-Marmer aangebied. Die benadering is dus dat u kind in ’n gedissiplineerde Christelike milieu kwaliteit-onderrig ontvang, wat voldoen aan die gebalanseerde voorbereiding van ’n kind vir suksesvolle toetrede tot ’n tegnologies ontwikkelde volwasse lewe.

 • Sportmodel

   

  By CVO Marmer word sportdeelname aangemoedig, maar nie beskou as die alfa en die omega nie. Massadeelname is van kardinale belang en in die CVO-bedeling is dit moontlik vir elke kind om op sportgebied te ontwikkel en te presteer.

   

  Deelname in sport setel by CVO-Marmer in verskillende vlakke. Op skoolvlak is deelname gerig op betrokkenheid van alle leerlinge. Op Streekvlak word leerlinge in Oos-Transvaal Streekspanne opgeneem na deelname aan proewe en daarna verteenwoordig hierdie leerlinge hulle streek op Nasionale vlak. By die Nasionale byeenkomste neem die ses Suid-Afrikaanse Streke teen mekaar deel en dit kulmineer in die kies van Nasionale spanne wat meestal internasionaal gaan deelneem. Rugbyspanne van BCVO neem feitlik jaarliks in Frankryk deel aan toernooie en Netbalspanne in België.

   

  Netbal- en rugbyspanne van BCVO neem ook jaarliks deel aan die Suid-Afrikaanse Bokkieweek, wat deur Afrikaanse Volkseie Sport (AVS) as plaasvervanger vir die kwotastelsel in die kies van Cravenweekspanne ingestel is.

   

  Dit is dus moontlik vir elke leerling wat in sport presteer om genoegsame blootstelling in BCVO-sport te kry.

   

  Tydens die atletiekseisoen presteer leerlinge volgens die Nasionale ASA-tabelle. Tydens die Nasionale Atletiekbyeenkoms ontvang leerlinge eers ere-kleure wanneer hulle ’n ASA-tabel prestasie van 850 punte en hoër in ’n item behaal het. In die winter word rugby-en netbalkleure verwerf slegs wanneer ’n leerling vir die Nasionale BCVO spanne verkies word. Dieselfde norme geld vir krieket en skaak.

   

  CVO-Marmer is aangewese op sy ouerkorps om die vlak van afrigting in die onderskeie sportsoorte te ontwikkel. Dit beteken dat spanne deur ouers in samewerking met personeel afgerig word. Jaarlikse afrigtingskursusse word op Nasionale vlak aangebied om hierdie persone se afrigtingsvaardighede te verbeter.

   

  Sport sal nooit by CVO-Marmer afgeskeep word nie, maar dit sal ook nooit verafgod word nie. Balans tussen akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite word nougeset bestuur en leerlinge word ondersteun om hulle volle potensiaal in alle aktiwiteite te bereik.

   

  Dit is bekend dat talle oud-leerlinge van CVO-skole vandag Suid-Afrika in baie verskillende sport- en kultuurgenres verteenwoordig. Hulle is egter ook persoonlik en intellektueel in topvlak prestasieposte.

 • Roeping en Taak

   

  CVO Marmer handhaaf te alle tye vriendelik en beslis, maar ook onbeskaamd, sy grondslag van geloof in die Drie-enige God en sy verbondenheid aan die Afrikanervolk. In nederige afhanklikheid aanvaar ons God se opdrag aan ons om ywerig te werk en erken ons dat ons pogings slegs vrug sal oplewer as God ons in Sy genade aansien en Hy aan

  ons die vrug op ons arbeid gee.

   

  In hierdie gesindheid wil ons deur ons ywer en toewyding ons skool laat groei tot 'n toonaangewende Christelik-Afrikaanse skool in ons omgewing. Daarvoor beoog ons om die krag en geleentheid wat geskep word deur 'n Godsdienstig- en kultureel-eendragtige ouer- en kindergemeenskap ten volle te benut. Ander groepe en gemeenskappe sien al meer op na ons skool vir leiding, ondernemende benaderings en steun, om gehalte opvoeding

  met die regte waardes oral in die breër Afrikaner-gemeenskap hervestig te kry en in stand te hou Ons sien dit as ons roeping om toe te sien dat Christelik-volkseie onderwys vir elke verbondskind binne die Afrikanervolk in ons omgewing beskikbaar en toeganklik is.

   

  Die skool plaas klem op, en blink uit in die gehalte van die opvoeding wat aangebied word, sodat leerlinge eendag die volwasse lewe ingaan as stabiele, gebalanseerde jongmense met 'n Christelik-volkseie lewens- en wêreldbeskouing en waardestelsel. Ons berei ons leerlinge voor om, nadat hulle Graad 7 by ons skool voltooi het, toegerus te wees met kennis en vaardighede om selfstandig en ondernemend te dink en op te tree en eendag as volwassenes ook gereed te wees om leiding te neem op die verskillende terreine, elkeen volgens sy eie roeping, vermoë, persoonlikheid en belangstellings.

   

  Taak en Opdrag van CVO Marmer

   

  Ons skool se taak is om 'n uitnemende en bekostigbare opvoedingsdiens met die handhawing van ons unieke Christelik en Volkseie karakter aan verbondsouers en kinders van Afrikaners te lewer.

   

  Met die genade van Bo en in verantwoordelikheid teenoor God en ons ouer-gemeenskap sal ons deur ondernemende benaderings, uitnemende bestuur en effektiewe benutting van al die hulpbronne wat tot ons beskikking is en gestel word, in ons strewe volhard.

 • Umalusi Loodsprojek

  CVO Marmer is een van slegs 13 onafhanklike skole in Suid-Afrika wat deur die Onderrig-kwaliteitsbeheerliggaam van Suid-Afrika (Umalusi) gekies is om deel te wees van ’n loodsprojek waardeur die bestuurstelsels en onderrigkwaliteit van die honderde privaatskole in die land bepaal en normatief vasgestel sal word.

  Amptenare van Umalusi onder leiding van Mnr. Dawie Oberholzer het CVO Marmer op Woensdag 16 Januarie vanjaar besoek met die oog op permanente akkreditering van die skool by Umalusi. Marmer is die eerste CVO-skool in Suid-Afrika wat vanaf voorlopige akkrediteringstatus gevorder het tot die amptelike besoek van Umalusi-amptenare met die oog op permanente akkreditering.

  Tydens die besoek het 4 amptenare elke faset van skoolbestuur, onderrigbestuur, onderrigbeplanning en kwaliteitsbestuur onder ’n vergrootglas geplaas en indringend gekyk na die volhoubaarheid van hierdie stelsels. Volgens Mev. Lucia van Wyk, Hoof Uitvoerende Beampte van BCVO, kan privaatskole in Suid-Afrika nie langer uitstel om hierdie wetsvoorskrifte na te kom nie, aangesien wetgewing wat privaatskole bestuur verander het en baie strenger vereistes gaan stel.

  Mnr. Oberholzer en sy span het dank uitgespreek teenoor die personeel van Marmer vir die werk wat hulle gedoen het as deel van die Umalusi-loodsprojek en die hoop uitgespreek dat die Raad van Umalusi positief op die besoekkomitee se verslag sal reageer.

  CVO Marmer is deel van Umalusi Loodsprojek

 • Volle Akkreditasie

   

  CVO-skool Marmer in Marble Hall het die afgelope week amptelik verneem dat die skool deur die gehalteversekeringsraad vir onderrig in Suid-Afrika, Umalusi, goedgekeur is vir volle akkreditering as onafhanklike skool vir die volgende 7 jaar. CVO Marmer was die vorige 3 jaar deel van die loodsprojek waarmee Umalusi die kriteria vir die registrasie van onafhanklike skole in Suid-Afrika bepaal het en is tans een van slegs twee CVO-skole in Suid-Afrika wat volle akkreditering van Umalusi ontvang het.

   

  Volgens Mnr. Christo van Straaten, skoolhoof van CVO Marmer, is die akkreditering van CVO-skool Marmer ’n besondere mylpaal in die skool se geskiedenis, aangesien slegs 36 van die bykans 3500 onafhanklike skole in Suid-Afrika tans volle akkreditering by Umalusi het.

   

  Mnr. Van Straaten sê dat hierdie akkreditering ’n bewys is dat onafhanklike skole in Suid-Afrika se onderrigstandaard voldoen aan die hoogste standaarde in die wêreld en dat die toekoms van onafhanklike onderrig in Christelike Afrikaanse skole in Suid-Afrika hiermee bevestig word. Volgens Van Straaten dien dit as gerusstelling aan alle Afrikaanse ouers dat hulle kinders wel volgens wêreldstandaarde in CVO-skole onderrig kan word.

   

  Alle onafhanklike skole is nou ingevolge nuwe wetgewing verplig om akkreditering van Umalusi te ontvang, voordat die skool toegelaat sal word om by enige Provinsiale Onderwysdepartement te mag registreer as onderriginstelling. Alle onafhanklike skole wat tans geregistreer is by Onderwysdepartemente in Suid-Afrika, se registrasie verander nou na tydelike registrasie en hierdie skole moet binne 12 maande, nadat hulle in kennis gestel is dat hulle bevestigde kandidate is vir akkreditering, hierdie status bereik, ten einde toegelaat te word om verder as skool te mag funksioneer.

   

  Volgens Mnr. Dawie Oberholzer van Umalusi gaan alle onafhanklike skole in Suid-Afrika binne die afsienbare toekoms terreinbesoeke van Umalusi-amptenare ontvang ten einde te bepaal of hulle aan die kriteria vir akkreditering voldoen. Sou sulke skole nie voldoen aan die vereistes nie, kan die skool se voortbestaan in gedrang kom.

   

   

Bo

CVO MARMER ©